ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  (Philosophy)

 

        พัฒนาการสมวัย คือ หัวใจของหน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

           องค์กรชั้นนำด้านแหล่งเรียนรู้และการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานในระดับภูมิภาค

 

พันธกิจ (Mission)

 

       1. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1– 6 ปี ทั้งชายและหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546

       2. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

       3. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กให้ได้มาตรฐาน

       4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 

       1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีมาตรฐาน

       2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำรงชีวิตได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

       3. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ

       4. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

       5. ส่งเสริม พัฒนาภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับเด็ก

                       

 

ไทย