ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก

 

          สถานสงเคราะห์ฯ  ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในความอุปการะ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

ให้เป็นไปตามวัยและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน  ชุมชน องค์กร และสถาบันต่างๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และศึกษาดูงาน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย 

 

           ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3  ปี  

                 มุมหนังสือ (Book start) สำหรับส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และจินจนาการ

                 มุมศิลปะสำหรับศิลปินตัวน้อย  ที่ต้องการสร้างเสริมจินตนาการ  กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และประสาทสัมผัส

                 มุมนวดสัมผัส สัมผัสรักเจ้าตัวน้อย  ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแม่ลูก  ส่งผลต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต

                                                                                      กล้ามเนื้อแข็งแรง   ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น  ผ่อนคลายความเครียด  เด็กๆ รับประทานอาหารได้มากขึ้น

                                                                                      มุมประสาทสัมผัส   เด็กๆ เริ่มหัดหยิบจัด เรียนรู้รูปทรง  ขนาดสิ่งของต่างๆ 

                                                                                     บ่อบอลมหาสนุก   สถานที่ผ่อนคลายความเครียดของหนูน้อย

 

           ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี

                        ห้องกระตุ้นพัฒนาการมอนเตสซอร์รี่  เด็กๆ ได้เรียนรู้การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม

                             ห้องเตรียมความพร้อม เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวอักษร  ตัวเลข  และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

                                  ห้องดนตรี นาฏศิลป์  ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆ  ให้สุภาพ อ่อนโยน     

                                       ห้องนิทาน  ช่วยสร้างเสริมจินตนาการ  ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม   กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าแสดงออก

                                           ห้องยิมนาสติก    สร้างบุคลิกภาพที่ดี และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง

                                                 สระว่ายน้ำ   ผ่อนคลายความเครียด   และส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

 

 

ไทย