บริการด้านกิจกรรมนันทนาการ

           สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  จัดกิจกรรมด้านนันทนาการให้แก่เด็กหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์และกิจกรรมที่

จัดขึ้นภายนอกสถานสงเคราะห์ เช่น  การเที่ยวชมสวนสัตว์  การชมภาพยนตร์  ละครเวที  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  วัด   รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ

เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  วันเข้าพรรษา  วันพ่อ  วันแม่  เป็นต้น    ส่งผลให้เด็กในความอุปการะมีพัฒนาการสมวัย  กล้าคิด  กล้าพูด 

กล้าแสดงออก  มีความร่าเริง  สดใส  แลดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            

 

 

ไทย