บริการด้านโภชนาการ

         

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  ให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะทุพโภชนาการของเด็กในความอุปการะ การประกอบอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเน้นการประกอบอาหารให้มีสีสัน  น่ารับประทาน  เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย  เน้นให้เด็กทุกคนต้องมีภาวะโภชนาการในระดับปกติ  อีกทั้งมีการจัดอาคารสถานที่ในการประกอบอาหาร และรับประทานอาหารสำหรับเด็กในทุกมื้อที่ได้มาตรฐาน  และได้รับรางวัลมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารระดับดีมากประจำปี 2554 จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ไทย