บริการด้านสุขภาพอนามัย

                สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันสุขภาพ  รักษาพยาบาล  

และการฟื้นฟูสุขภาพเด็กเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การให้วัคซีนป้องกันโรค  การทำทันตกรรม

การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น  รวมทั้งมีการให้บริการด้านสุขภาพ

แก่บุคลากรของสถานสงเคราะห์ฯด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลทำหน้าที่ตรวจและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่

เด็กทุกวัน  อีกทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก  ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้ามาให้บริการด้านการตรวจและ

รักษาพยาบาลเด็กเป็นประจำทุกสัปดาห์

 

 

 

ไทย