บริการด้านสังคมสงเคราะห์

      งานสังคมสงเคราะห์เป็นด้านแรกที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายของสถานสงเคราะห์ฯ และมีความเกี่ยวโยงกับผู้รับบริการ 

ตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษา  ตลอดจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการให้บริการ คือ การคืนเด็กสู่ครอบครัวและชุมชนโดยมีบริการดังนี้

1) การให้คำปรึกษาเฉพาะราย  เพื่อเป็นการลดภาวะความตรึงเครียดของผู้รับบริการโดยผ่านทางการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และการให้คำปรึกษาในหน่วยงาน

2)  บริการเงินสงเคราะห์ครอบครัว  แบ่งออกเป็น  

     - บริการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ บิดามารดา  

โดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ครอบครัวเดือนละ  1,000  บาท

           - บริการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  โดยได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ ในชุมชนใกล้เคียง 

3)  การรับอุปการะเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์  แบ่งออกเป็น 1 ลักษณะ ได้แก่

           -  การออกไปรับตัวผู้รับบริการจากการได้รับแจ้ง 

           -  การรับอุปการะผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (walked in) หรือบุคคลนำส่ง 

           -  การอุปการะผ่านการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรเอกชน

4)  การสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์จะเดินทางไปหาข้อมูลด้วยตนเอง  หรือประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการสืบเสาะพินิจข้อเท็จจริงแทน  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  และนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวได้ตรงตามสภาพปัญหา

5)  การประเมินและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ เป็นขั้นตอนของการควางแผนให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกต้อง ตรงกับปัญหาและความต้องการของเด็กและครอบครัวมากที่สุด เช่น การส่งเด็กเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์  จิตใจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/กระตุ้นพัฒนาการ  การจัดทำแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล (IDP)

6) การเตรียมความพร้อมก่อนคืนเด็กสู่สังคม สถานสงเคราะห์ฯ จะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็ก  รวมทั้งให้สมาชิกในครอบครัวและผู้เลี้ยงดูกับเด็กได้ร่วมสร้างสัมพันธภาพ  ความคุ้นเคยกับเด็กในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการต่างๆ

7) การจำหน่ายเด็กหรือการคืนเด็กสู่สังคม มีลักษณะดังนี้

- การกลับสู่ครอบครัวเดิม

- การมอบเด็กให้กับครอบครัวทดแทนถาวร (บุตรบุญธรรม)

- การส่งต่อหน่วยงานอื่น

            โดยสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและครอบครัว ก่อนรับเด็กกลับไปอุปการะ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและปรับสภาพอารมณ์  จิตใจของเด็ก และครอบครัว  โดยจะมีทีมสหวิชาชีพของสถานสงเคราะห์ฯ คอยให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก

8) การติดตามและประเมินผล  แบ่งออกเป็น 3 กรณี  ได้แก่  กรณีที่ครอบครัวแจ้งความประสงค์ขอรับเด็กกลับไปอุปการะด้วยตนเอง  กรณีของครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการเลี้ยงดูเด็ก  แต่สามารถรับเด็กกลับไปอุปการะเลี้ยงดูได้ และการติดตามเยี่ยมครอบครัวที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

9) การจัดหาครอบครัวทดแทนแก่เด็กในความอุปการะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ ให้เด็กได้รับความรัก  ความอบอุ่น  และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  โดยทางสถานสงเคราะห์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก   ที่ประสบปัญหาทางสังคม จึงได้บริการจัดหาครอบครัวทดแทน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้ชีวิต ในครอบครัวอย่างอบอุ่น โดยแบ่งออกเป็น๓ประเภท คือ

                  

         1. ครอบครัวอุปถัมภ์               การจัดหาครอบครัวที่มีความพร้อมหรือประสงค์จะรับเด็ก เข้าอุปการะเลี้ยงดู ให้การสงเคราะห์แก่เด็กในด้านปัจจัยสี่ 

                                                       และการศึกษาหรืออยู่ในระหว่างรอเป็นบุตรบุญธรรม

            2. ครอบครัวบุตรบุญธรรม      การจัดหาบิดา มารดา บุญธรรมให้แก่เด็กได้มีครอบครัวอย่างอบอุ่นในรูปแบบของครอบครัวอย่างชัดเจน

         3. ครอบครัวอุปการะ              การจัดหาครอบครอบครัวให้แก่เด็กได้เรียนรู้การอยู่  ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

                                                          - นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด กำแพงเพชร

                                                          - มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

ไทย