บริการด้านการศึกษา

 

สถานสงเคราะห์ฯ  ได้จัดระบบการศึกษาให้แก่เด็ก  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

            1) การศึกษาภายในสถานสงเคราะห์  โดยจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาการทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนให้แก่เด็ก 

ผ่านกิจกรรม  เกม  การสอน  และห้องเรียนต่างๆ  เช่น  ห้องบทบาทสมมุติ  ห้องการฝึกหัดเขียนตัวอักษร  ห้องนิทาน  

ห้องดนตรีนาฏศิลป์  อาคารพละศึกษา  เป็นต้น

            2) การศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์หรือการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยได้ดำเนินการส่งเด็ก

ในความอุปการะที่มีอายุ 4-5 ปี  เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนโดยมีบริการรถรับส่งเป็นประจำทุกวัน

ส่งผลให้เด็กๆ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นๆ ในสังคม

 

ไทย