บริการด้านการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ

       

การให้บริการด้านส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์ฯ จะดำเนินการโดยนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาการเป็นหลักโดยมีขั้นตอน 

       1. ประเมินพัฒนาการและประเมินเชาวน์ปัญญา  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP)  โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม  คือ

           กลุ่มเด็กเสี่ยง : เด็กที่มีแนวโน้มภาวะโภชนาการและพัฒนาการตามวัยค่อนข้างต่ำ/สูงเกินเกณฑ์

                                    รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาเจ็บป่วยบ่อย

           ลุ่มเด็กพิเศษ : เด็กที่มีภาวะโภชนาการและพัฒนาการตามวัยต่ำ/สูง เกินเกณฑ์ รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือ

                                    มีโรคเรื้อรังและเด็กเอดส์

           กลุ่มเด็กปกติ  : เด็กที่มีภาวะโภชนาการและพัฒนาการตามวัย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

       2. หากพบเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการหรือเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการกระตุ้นเป็นพิเศษ  หรือต้องมีแผนการเรีย

เป็นรายบุคคล  นักจิตวิทยาจะได้นำเด็กเข้ารับการประเมินพัฒนาการ หรือประเมินเชาวน์ปัญญาซ้ำกับนักจิตวิทยาคลินิก 

และนำผลที่ได้มาจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

      3. ปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือพัฒนาการ  เช่น  อยู่ไม่นิ่ง  ก้าวร้าว ต่อต้านคำสั่ง 

พูดช้า ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก เป็นต้น  โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการ

 

 

 

 

 

 

ไทย