บริการด้านการเลี้ยงดูเด็ก

    

       สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีอาคารพักเด็กทั้งสิ้น 4 อาคาร

ประกอบด้วย อาคารโกมุท อาคารบุษบง  อาคารบงกช และอาคารนิโลบล

ซึ่งแต่ละอาคารประกอบด้วย 2 ชั้น และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 

ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในความอุปการะอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

และจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวสำหรับเด็กทุกราย

 

 

ไทย